Algemene voorwaarden

 • ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. T OEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

   1. 1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aankopen en overeenkomsten tussen CHIPPS en haar klant en dit zowel rechtstreeks als via haar webwinkel (beschikbaar op  www.chipps.be .

   2. 1.2.  De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring.

   3. 1.3.  Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer  URL .

   4. 1.4.  Geen enkele bepaling in documenten van de Klant (in het bijzonder diens algemene voorwaarden) is

    van toepassing op de afgesloten overeenkomst.

   5. 1.5.  Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaandelijk

    schriftelijk akkoord van CHIPPS.

   6. 1.6.  Door het aangaan van de overeenkomst kent en aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

   7. 1.7.  De Klant verklaart de betekenis van alle in deze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullingen

    erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.

  2. H ERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENT - KLANTEN

  De Consument-Klant heeft het recht aan CHIPPS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.  Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op  producten  die vervaardigd  zijn overeenkomstig specificaties van de klant.  Het herroepingsrecht geldt niet voor beroepsmatige aankopen of aankopen door anderen dan consument-klanten

  2.1 Indien de Consument-Klant beslist af te zien van de aankoop, dient hij/zij Chipps hiervan schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. Met een laattijdige melding van de herroeping kan geen rekening gehouden worden.

  2.2 De Consument-klant die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te sturen. De Consument-Klant draagt er op straffe van integrale schadevergoeding zorg voor dat de verpakking van de goederen geschikt is voor transport.

  2.3 Bij en tijdige en geldige herroeping zal het betaalde bedrag (prijs, inclusief leveringskosten) terugbetaald worden met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt in principe 14 dagen nadat CHipps op de hoogte werd gebracht van de herroeping maar Chipps is gerechtigd om te wachten met de terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.

  2.4 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Chipps houdt zich het recht voor om een eventuele waardevermindering van het product te verhalen op de klant, indien deze het gevolg is van het behandelen van de goederen op enige andere wijze dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. In voorkomend geval zal Chipps gerechtigd zijn om het bedrag dat hiermee overeenstemt niet terug te betalen.

  2.5 Bovenstaand herroepingssrecht geldt enkel voor de aangeboden standaard producten en niet wanneer CHIPPS goederen heeft tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant en die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Wanneer de klant bij de bestelling / aankoop er voor kiest om de materialen volgens zijn/haar specificaties te laten bewerken met specifieke afmetingen, motieven,  ... ., dan betreft dit een individuele keuze en zal de Klant bijgevolg niet beschikken over een herroepingsrecht. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht gaat in op het moment van het betalen van het verschuldigde bedrag aan CHIPPS.

  2.6 De bepalingen aangaande het herroepingsrecht zijn enkel van toepassing op consumenten en niet- consumenten (ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen en/of vrij beroepen) kunnen zich niet op een herroepingsrecht beroepen. Ook zal er geen herroepingsrecht zijn voor beroepsmatige aankopen.

  3. B ESTELLINGEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN

  1. 3.1.  Bestellingen en/of leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door CHIPPS werden aanvaard.

  2. 3.2.  De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het moment van de bestelling. CHIPPS zal zich inspannen om de bestelde goederen tijdig te leveren. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door CHIPPS zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan.

  3. 3.3.  CHIPPS zal zijn verplichtingen van de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen.

  4. 3.4.  De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, die zijn opgenomen in catalogi, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn slechts benaderend bedoeld. Deze gegevens verbinden

   CHIPPS slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt.

  5. 3.5.  In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de Klant, zal de schade van CHIPPS

   minimaal begroot worden op 30% van de verkoopprijs, onverminderd het recht voor CHIPPS om

   eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

  6. 3.6.  Indien de orderbevestiging enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook verschilt van de bestelling van de Klant, dan is dit bindend voor de Klant tenzij hij binnen de acht dagen na ontvangst

   van de orderbevestiging verklaart er niet mee eens te zijn.

  7. 3.7.  CHIPPS behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de

   rekening van de Klant bij CHIPPS een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant op

   welke manier dan ook blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

  8. 3.8.  In geval van weigering van afname of indien er een vertraging van de levering is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de Klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten bedrag e van €50 /week/pallet ten laste worden gelegd van de Klant, dit

   onverminderd het recht van CHIPPS om de overeenkomst te ontbinden.

  4. P RIJZEN

  1. 4.1.  De prijs is dewelke voorkomt in de offerte en/of bestelling.

  2. 4.2.  Deze prijzen zijn echter steeds onderhevig aan mogelijke aanpassingen indien dit noodzakelijk is ten

   gevolge van de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten te wijten aan wijzigingen in de structuur ervan (lonen en andere sociale lasten, transportkosten, verwerkingskosten, douane- en importtarieven, heffingen, fiscale tarieven, energiekosten, valutakoersen ...) .

  3. 4.3.  In geval van aanpassing van de prijs zoals omschreven in punt 3.2. gebeurt dit in verhouding tot de vermelde wijziging in de kostenstructuur.

  4. 4.4.  De prijzen zijn exclusief transportkosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten, in- en uitvoertaksen, e.d., behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding.

  5. E IGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICOREGELING

  1. 5.1.  De geleverde goederen blijven eigendom van CHIPPS, zelfs wanneer zij geheel of gedeeltelijk verwerkt zouden zijn, geworden, en dit tot op het ogenblik van algehele betaling, in voorkomend geval inclusief moratoire intresten en de forfaitaire schadevergoeding.

  2. 5.2.  De Klant maakt zich sterk  –  zo nodig namens een derde koper of houder  –  dat, op eerste verzoek van CHIPPS, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van CHIPPS, indien CHIPPS daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan CHIPPS een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

  3. 5.3.  Het risico van de verkochte goederen gaat op de Klant over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop. Hierin is ook het risico in geval van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, of gelijkaardige omstandigheden die het in alle redelijkheid ernstig bemoeilijken een verbintenis na te komen in hoofde van welke partij dan ook, begrepen. Indien de Klant een consument is, gaat het risico over op het ogenblik van de levering of afhaling van de goederen.

  4. 5.4.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere gebeurtenis waar CHIPPS redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de

  overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van CHIPPS, epidemieën/pandemieën.

  6. B ETALING

  1. 6.1.  Onze facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de respectievelijke facturen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van CHIPPS behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

  2. 6.2.  De factuur is voldaan indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van CHIPPS. Alle bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van het bedrag zijn voor rekening van de Klant. Aangestelden zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen.

  3. 6.3.  Facturen die niet schriftelijk binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

  4. 6.4.  Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo. Tevens is verwijlintrest verschuldigd aan 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

  5. 6.5.  De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten (cf. art. 5.4.) zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd overeenkomstig art. 5.4.

  6. 6.6.  Het eventuele gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, n och zal het enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale b evoegdheid beperken of wijzigen.

  7. 6.7.  In voorkomend geval draagt de Klant zijn vordering tot betaling opzichtens zijn klant gelijktijdig met de bestelling over aan CHIPPS.

  8. 6.8.  CHIPPS kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen of de verdere uitvoering van de overeenkomst.

  9. 6.9.  In de mate de Klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft CHIPPS het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

  10. 6.10.  Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

  11. 6.11.  CHIPPS heeft het recht om, ingeval van niet-tijdige betaling, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan (zonder dat er hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is), of  –  naar keuze van CHIPPS  –  de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding van CHIPPS. Deze schade wordt forfaitair begroot op 30 % van het resterende factuurbedrag, onverminderd het recht van CHIPPS om haar eventuele hogere schade te bewijzen.

  7. L EVERING ,  VERVOER EN RISICO

  1. 7.1.  De levering geschiedt op de maatschappelijke zetel van CHIPPS of een door CHIPPS aangeduide plaats, steeds af fabriek (ex works), zelfs indien de levering door CHIPPS verzorgd wordt. In dat geval treedt CHIPPS enkel als mandataris van de Klant op. Alle kosten van verzending zijn ten laste van de Klant.

  2. 7.2.  De verzending en het vervoer geschieden op risico van de Klant, ongeacht op welke wijze het transport wordt georganiseerd. De Klant kan op zijn eigen kosten de gekochte goederen laten verzekeren en heeft de plicht het materiaal bij ontvangst na te zien en zijn verhaal tegen de vervoerder binnen de vereiste tijdperken uit te oefenen.

  3. 7.3.  In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op de kosten van CHIPPS elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen CHIPPS en de Klant.

  8. K LACHTEN

  8.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de Klant na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid of de toestand van de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen na ontvangst van de zending aan CHIPPS toe te komen per aangetekend schrijven.

  8.2. Klachten over gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen (ingeval van zichtbare gebreken) en uiterlijk 2 dagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan CHIPPS te worden gemeld (cf. 6.2). Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van CHIPPS teniet. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een voldoende gemotiveerd schrijven bij CHIPPS toekomen. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum aan CHIPPS (mits diens toestemming) werden terugbezorgd. Klachten geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens CHIPPS op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van CHIPPS in elk geval de aankoopprijs van het product niet overschrijden zoals bepaald in de individuele garantievoorwaarden.

  9. A ANSPRAKELIJKHEID  /  OVERMACHT

  1. 9.1.  CHIPPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het (verkeerd) gebruik en de eventuele gevolgen die de gebruiker, een derde of hun goederen oplopen door de geleverde producten. In dat geval vervalt de aansprakelijkheid van CHIPPS, zelfs indien er tevens een gebrek in het product zou zijn. De Klant is er steeds toe gehouden in de mate van het mogelijke te controleren en te verifiëren of een product geschikt is voor het gebruik bij de beoogde patiënt.

  2. 9.2.  Ingevolge het vochtpercentage van het hout dient er rekening mee gehouden te worden dat de ondergrond waarop het geplaatst wordt zeker droog is (<2% vocht). De ondergrond dient vlak te zijn, gereinigd en niet poreus. Voor deze materialen dienen de volgende variabelen gerespecteerd te worden: temperaturen tussen 15° en 25°, luchtvochtigheid tussen 40% en 60%. De materialen dienen droog bewaard te worden in hun verpakking in een verwarmde ruimte en dienen pas uitgepakt te worden net voor de plaatsing. Indien de materialen gebruikt zouden worden op een vloer met vloerverwarming, dienen zij voorafgaand aan de plaatsing 5 weken ter plaatste gestockeerd te worden in een ruimte van minstens 20° C. Voor de plaatsing dienen enkel kwalitatieve producten gebruikte worden, die aangepast zijn aan het materiaal. Het is van belang dat de klant er op toeziet dat de ruimte waar het product aangewend zal worden voldoet aan de genoemde specificaties. CHIPPS zal op genen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor problemen die te wijten zijn aan het niet naleveren hiervan.

  3. 9.3.  Alle gevallen van overmacht ontslaan CHIPPS van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen binnen de vastgestelde termijn.

  4. 9.4.  CHIPPS waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen, (de-)montage of reparatie door de Klant.

  5. 9.5.  Uit hoofde van de leveringen van CHIPPS beperkt de waarborg zich tot deze die CHIPPS kan bekomen bij haar leveranciers, behoudens de bij wet voorziene uitzonderingen.

  6. 9.6.  De Klant aanvaardt en erkent dat CHIPPS de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de leverancier ten aanzien van CHIPPS kan inroepen, eveneens ten aanzien van de Klant kan inroepen.

  7. 9.7.  CHIPPS is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer : verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). In het geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van CHIPPS voor incidentele schade of gevolgschade de aankoopprijs van het product niet overschrijden. CHIPPS is gerechtigd te kiezen tussen vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs in geval van een bewezen gebrek.

  10. O NDEELBAARHEID

  10.1. De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen vormt in geen geval een reden om de overeenkomst te verbreken.

  11. J URISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. 11.1.  In geval van geschil, welke ook de aard en de plaats van de levering mogen zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd zijn.

  2. 11.2.  Elke overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

  3. 11.3.  De Europese Commissie voorziet via de website  http://ec.europa.eu/odr/  in een online

   geschillenbeslechtingssysteem voor een online verkopen. Indien de Klant meer informatie wenst over deze methode adviseren wij om deze website te raadplegen. De klant kan eveneens de website  www.belmed.fgov.be  raadplegen.

  4. 11.4.  De Klant kan eveneens steeds de website  www.consumentenombudsdienst.be  raadplegen voor meer informatie omtrent haar rechten en plichten."

Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template